بایگانی دسته‌ی: عنبیه شناسی

تشخیص بیماری از طریق عنبیه – عنبیه شناسی

عنبیه شناسی

تشخیص بیماری از طریق عنبیه – عنبیه شناسی تشخیص بیماری از طریق عنبیه – عنبیه شناسی چکیده ای درباره عنبیه شناسی – ایریدولوژی ایریدولوژی به عنوان یک علم عکاسی تعریف می شود . این علم تغییرات پاتولوژیک و عملکردی اندام ها را از طریق ارزیابی عنبیه بیومکروسکوپی برای خطوط ، لکه ها و تغییر رنگ […]