آموزش جامع طب سوزنی اسکالپ

450000 تومان

طب سوزنی پوست سر چینی یک روش معاصر است . این روش  ترکیبی از روشهای سنتی سوزن چینی با دانش دارویی غربی درمناطق مختلف نماینده قشر مغزی است.

پاک کردن
آموزش طب سوزنی اسکالپ
آموزش جامع طب سوزنی اسکالپ