آموزش کار با دستگاه میکرونیدلینگ

60.000 تومان

یکی از روش های جوانسازی پوست روش میکرونیدلینگ است که با استفاده از دستگاه های مختلفی انجام می شود . نمونه ای از این دستگاه ها ،دستگاه درماپن است .

دستگاه میکرونیدلینگ
آموزش کار با دستگاه میکرونیدلینگ

60.000 تومان