آموزش تشخیص بیماری از روی زبان مقدماتی

200000 تومان

دوره آموزش تشخیص بیماری از طریق زبان که به شما در تشخیص بیماریها از طریق رنگ و شکل زبان و همچنین علامت های مختلف بر روی آن کمک میکند . 

پاک کردن
تشخیص بیماری از روی زبان مقدماتی
آموزش تشخیص بیماری از روی زبان مقدماتی