عنبیه شناسی تخصصی پارت دوم

2.000.000 تومان

روش تشخیص بیماری از روی عنبیه ( قسمت رنگی چشم ) به روش ساده وکاربردی که بدون نیاز به حضور درکلاس های عنبیه شناسی می باشد.

عنبیه شناسی تخصصی پارت دوم