کتاب تشخیص بیماری از روی زبان

280.000 تومان

یکی از روش های رایج قدیمی در تشخیص بیماری ها بررسی وضعیت ظاهری زبان است . در این کتاب به معرفی جایگاه های اندام مختلف میپردازیم .همچنین تغییرات مختلف در رنگ ، حالت زبان و بیماری های مرتبط با آن .

کتاب تشخیص بیماری ازروی زبان
کتاب تشخیص بیماری از روی زبان

280.000 تومان